Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„PRZYLĄDEK NADZIEI” (www.[sklep.przyladeknadziei.pl])

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.[sklep.przyladeknadziei.pl]prowadzony jest przez Fundację „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ślężna 114 s/1, 53-111 Wrocław), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego, a także do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383632, posiadającą NIP: 8982189396, REGON 021505465, adres poczty elektronicznej: [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl]telefon [71 712 77 33], numer rachunku bankowego [83 1160 2202 0000 0002 6145 7960].

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 3. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży;

 4. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 7. Sprzedawca – Fundacja „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu, szczegółowo opisana w
  § 1 ust. 1 Regulaminu;

 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.[sklep.przyladeknadziei.pl], prowadzony przez Sprzedawcę;

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne po stronie Klienta niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawcy są następujące:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do poczty elektronicznej;

 3. zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;

 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

  1. pisemnie na adres: Fundacja „Przylądek Nadziei”, ul. Ślężna 114 s/1, 53-111 Wrocław;

  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl].

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 5

PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU – ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest możliwe po uprzednim założeniu konta za pośrednictwem Sklepu Internetowego albo poprzez jednorazowe podanie danych osobowych Klienta w Formularzu Zamówienia.

 1. Dokonanie zakupu wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w Formularzu Zamówienia.

 1. Założyć konto w Sklepie Internetowym oraz złożyć Zamówienie może tylko osoba pełnoletnia.

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

 1. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z ust. 4 powyżej.

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku braku otrzymania przez Klienta na podany przez niego e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uzgodnić telefonicznie sposób dalszego postępowania w celu dokonania zakupu.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 6

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   Bank: [Millenium Bank],

Numer rachunku bankowego: [83 1160 2202 0000 0002 6145 7960];

  1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

  1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:

jako Agent Rozliczeniowy – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000zł w całości opłacony, NIP: 779-236-98-87 , REGON: 301345068 oraz

jako Agent Płatniczy – spółka DialCom24 sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłacony, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest możliwy w siedzibie Fundacji przy ul. Ślężnej 114 s / 1.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka za pomocą operatora Poczta Polska.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, czas dostawy Produktu do Klienta wynosi [7] Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności dla wysyłki Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz [14] Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności dla wysyłki Produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć [14] Dni Roboczych.

 1. Jeżeli po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę okaże się, że Produkt nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, zaś czas realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu o dalsze [14] dni Robocze, chyba że Klient dokona odwołania Zamówienia w formie wiadomości
  e-mail na adres [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl] z podaniem numeru Zamówienia i przyczyn odwołania, przy czym odwołanie zamówienia w takich okolicznościach nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni od momentu uzyskania przez Klienta informacji od Sprzedawcy o braku towaru.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  1. pisemnie na adres: Fundacja „Przylądek Nadziei”, ul. Ślężna 114 s/1, 53-111 Wrocław;

  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl].

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Fundacja „Przylądek Nadziei”, ul. Ślężna 114 s/1, 53-111 Wrocław.

 2. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w ust. 6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej Klient, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: Fundacja „Przylądek Nadziei”, ul. Ślężna 114 s/1, 53- 111 Wrocław;

  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl].

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Fundacja „Przylądek Nadziei”, ul. Ślężna 114 s/1, 53-111 Wrocław.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. Poniżej wskazano możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Klient:

  1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY1

Fundacja „Przylądek Nadziei”

ul. Ślężna 114 s/1,

53-111 Wrocław,

KRS 0000383632,

NIP: 8982189396,

REGON 021505465,

adres poczty elektronicznej: [biuro@sklep.przyladeknadziei.pl],

telefon [728 923 530]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy, określonych parametrami:

 1. Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………

 1. Produkt, którego dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. Cena produktu, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Data odbioru produktu: ………………………………………………………………………………………………………..

Dane Klienta – Konsumenta:

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ulica i numer domu/mieszkania: …………………………………………………………………………………………..

 1. Kod pocztowy oraz miejscowość: …………………………………………………………………………………………….

 1. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………

 1. e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data: …………………………………………………….. Podpis: ………………………………………………………

1 Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży został opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.