RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym, w wykonaniu nałożonego na Fundację „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Fundacja „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężna 114 S/1, 53-111 Wrocław, zwana dalej „Fundacją”, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000383632, posiadająca NIP  8982189396, REGON 021505465 jest administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako administrator Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe, wskazane w zamówieniu, w celu: (a) realizacji umowy sprzedaży – zamówienia złożonego na stronie internetowej „Przylądka Nadziei” (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679), (b) archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), (c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2 lit. (b) i lit. (c) powyżej. Fundacja przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wskazanym powyżej, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Fundacji ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą Fundacji niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, czyli przez 10 lat oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Do Twoich danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Tobie:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w celu realizacji umowy sprzedaży niezbędne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Fundacja nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.